Inschrijving
Home  > Kandidaat huurder  > Inschrijving

Inschrijvingsvoorwaarden

Leeftijd

Je moet meerderjarig (dus minstens 18 jaar) zijn.

Inkomen

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen (geïndexeerde bedragen 2017) zijn :

 • 24.092 EUR voor een alleenstaande zonder persoon ten laste;
 • 26.111 EUR voor een alleenstaande gehandicapte;
 • 36.137 EUR, vermeerderd met 2.020 EUR per persoon ten laste, voor anderen.

Indien het inkomen van 2014 het toegelaten maximum overschrijdt, maar het huidig inkomen voldoet aan de voorwaarden, bezorg ons dan de inkomstenstrookjes van de laatste drie maanden.

Eigendom

Je mag géén bouwperceel of woning in volle eigendom of vruchtgebruik bezitten.

Taal

Je moet de bereidheid tonen om Nederlands aan te leren. Je moet bereid te zijn het inburgeringstraject te volgen overeenkomstig het Inburgeringsdecreet, voor zover je een verplicht inburgeraar bent. (Inlichtingen te verkrijgen bij T’ Heist Best of Huizen van het Nederlands)

Registratie

Je dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Inschrijven :

Documenten die ingediend moeten worden bij T’ Heist Best als je een sociale woongelegenheid wil bekomen:

In ieder geval volgende 3 documenten :

gray-download-icon

 • de Inschrijvingsdocumenten
 • een kopie van je identiteitskaart;
 • een bewijs van je inkomsten van drie jaar terug, dit kan zijn :
  • een kopie van je aanslagbiljet van de belastingen van je inkomen van drie jaar geleden, ofwel;
  • een verklaring van het OCMW met een overzicht van de inkomsten van drie jaar geleden, ofwel;
  • een bewijs van vervangingsinkomen van ziekte, invaliditeit, pensioen of werkloosheid, telkens van drie jaar geleden.

BELANGRIJK!

Dien ook één van volgende documenten in :

 • Indien je Belg bent en in België geboren of EU-burger: een diploma of getuigschrift van Nederlandstalig onderwijs van eender welke opleiding.
 • Anderen : attesten waaruit blijkt dat voldaan wordt aan het inburgeringsdecreet (van alle meerderjarige inwonenden). Inlichtingen hierover kan je bekomen bij onze dienst verhuur of het Huis van het Nederlands, Baron Ruzettelaan 27-29, 8310 Assebroek. Tel.: 050 34 88 08 E-mailadres: brugge@integratie-inburgering.be. Openingsuren: van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 (behalve maandag- en vrijdagvoormiddag).

Indien van toepassing : ook volgende bewijsstukken :

 • een bewijs van omgangsrecht en/of co-ouderschap voor de kinderen die vermeld zijn op het aanvraagformulier;
 • een attest van meer dan 66% invaliditeit van de gezinsleden die over deze invaliditeit beschikken. Dit moet ofwel afgeleverd worden door de FOD van Volksgezondheid ofwel door de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Het bepaalt mee voor welke woningen je in aanmerking komt, en kan je eventueel voor bepaalde, specifiek aan deze handicap aangepaste woningen een voorrangsregeling bieden. Eventueel samen met een geschreven verklaring van een arts dat men geen trappen kan doen;
 • een attest dat je huidige woning onbewoonbaar of onaangepast verklaard werd of onderhevig is aan een onteigeningsbesluit (voor zover je in dergelijke woning woont).

Om je te kunnen inschrijven hebben wij (indien van toepassing) de volgende documenten nodig van iedere meerderjarige die wenst mee te verhuizen:

 • attesten over inkomsten van 3 jaar terug
 • kopie identiteitskaart
 • document dat taalbereidheids- of (indien voorkomend) inburgeringsbereidheid aantoont
 • attest echtscheidingsprocedure
 • attest co-ouderschap/omgangsrecht
 • eigendomsvoorwaarde binnenland
 • eigendomsvoorwaarde buitenland