Actualisering
Home  > Kandidaat huurder  > Actualisering

Het betreft de tweejaarlijkse actualisering van het register der kandidaat-huurders

Volgens het Kaderbesluit Sociale Huur moeten de inschrijvingsregisters minstens elk oneven jaar geactualiseerd worden. Daarbij wordt nagegaan of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Uiterlijk voor 1 juni van ieder oneven jaar verzenden wij een brief aan alle kandidaat-huurders die uiterlijk voor 1 januari van het lopende kalenderjaar ingeschreven waren. De brief wordt verzonden naar het laatst bekende adres in het rijksregister, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te sturen.

De kandidaat-huurder moet ons alle nuttige informatie over zijn inkomen en gezinssamenstelling bezorgen, uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de postdatum van de brief, of een latere datum die we zelf meedelen.

Als de kandidaat-huurder niet binnen de termijn antwoordt, verzenden wij een herinneringsbrief, waarin wij meedelen dat de kandidatuur geschrapt wordt als hij niet reageert binnen de vastgestelde termijn, zonder dat die minder dan vijftien kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief mag zijn. Als de kandidaat-huurder niet reageert, geldt deze brief als schriftelijke melding van de schrapping. Wij moeten deze herinneringsbrief niet versturen als de brief onbestelbaar terugkeert, op voorwaarde dat de brief werd verzonden naar het correcte adres.

Uiterlijk op 30 september van het jaar van de actualisering passen wij alle informatie in het inschrijvingsregister aan op basis van de gegevens, die wij hebben verkregen bij de actualisering.

 

De volgende kandidaat-huurders worden voor die datum uit het inschrijvingsregister geschrapt met vermelding van de datum en de schrappingsgrond:

  • kandidaat-huurders die niet meer ingeschreven willen blijven;
  • kandidaat-huurders die niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoen;
  • kandidaat-huurders die niet of niet tijdig reageerden op de herinneringsbrief met betrekking tot de actualisering;
  • kandidaat-huurders van wie de brief met betrekking tot de actualisering onbestelbaar terugkeerde, op voorwaarde dat de verhuurder die schrappingsgrond in zijn interne huurreglement heeft opgenomen.