Schrapping
Home  > Kandidaat huurder  > Schrapping

Een kandidaat-huurder wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister in volgende gevallen:

  • als de kandidaat-huurder een woning, die hem door de verhuurder aangeboden wordt, heeft aanvaard;
  • als bij actualisering blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde (inkomensgrenzen);
  • als, op het ogenblik dat een woning aan de kandidaat-huurder wordt aangeboden door de verhuurder, blijkt dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
  • als de kandidaat-huurder werd ingeschreven door de verhuurder ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die door hem te kwader trouw werden afgelegd of gegeven;
  • als de kandidaat-huurder de verhuurder daar schriftelijk om verzoekt;
  • bij de tweede weigering of bij het tweemaal niet-reageren door de kandidaat-huurder als hem een woning / appartement door de verhuurder wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgende aanbod van een andere woning een periode is verlopen van minstens 3 maanden*. De kandidaat-huurder krijgt telkens (dus per aanbod) een termijn van minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren;
  • als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en op de herinneringsbrief van de verhuurder bij actualisering van het register, op voorwaarde dat hij minimaal een maand, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief minimaal 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum van de herinneringsbrief.

* Tijdens de periode van drie maanden tussen twee aanbiedingen, worden er geen woningen aangeboden aan de kandidaat-huurder. In afwijking daarvan kan de kandidaat-huurder verzoeken om bepaalde woningen toch aangeboden te krijgen. Als hij het aanbod van die woningen vervolgens weigert, wordt hij geschrapt.