Inschrijving
Home  > Kandidaat huurder  > Inschrijving

Inschrijvingsvoorwaarden

Leeftijd

Je bent meerderjarig (dus minstens 18 jaar). Uitzonderingen:

 • een minderjarige die ontvoogd werd
 • een minderjarige die zelfstandig woont of gaat wonen door een erkende dienst of een OCMW.

Inkomen

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen van 2023 zijn:

 • 28.105 EUR voor een alleenstaande zonder persoon ten laste;
 • 30.460 EUR voor een alleenstaande gehandicapte;
 • 42.156 EUR voor iedere andere persoon zonder kinderen;
 • 2.356 EUR verhoging per persoon ten laste

We kijken naar het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Indien de inkomensgrens overschreden is, bekijken we het huidige inkomen. 

Taalkennisvereiste

 Vanaf 1 januari 2023 dient elke huurder over niveau A2 basiskennis Nederlands beschikken. Dit niveau dient behaald te worden binnen twee jaren nadat men huurder wordt.

Eigendom

Je mag géén bouwperceel of woning in volle eigendom of vruchtgebruik bezitten, niet in België en niet in het buitenland.
Ook een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik is niet toegelaten. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Dit geldt voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland.

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen.
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden geleden, voordat je wilt inschrijven voor een sociale woning.
 • Je hebt een fysieke handicap en je woning is hier niet op aangepast.
 • Je woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
 • Je hebt een woning of bouwgrond samen met je ex-partner in volle eigendom. Je bent nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heb je kosteloos verworven, bv. via een erfenis of schenking.

Verblijf

Je dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Nieuwe inschrijvingsvoorwaarde: (vanaf oktober 2023):

 Je mag geen sociale huurovereenkomst hebben gehad met een verhuurder in de laatste drie jaar voor inschrijving die beëindigd is door rechterlijke tussenkomst wegens het veroorzaken van ernstige overlast of verwaarlozing van de sociale huurwoning.

Inschrijven

Documenten die ingediend moeten worden bij T’ Heist Best als je een sociale woongelegenheid wil bekomen:

In ieder geval volgende 3 documenten :

 • de Inschrijvingsdocumenten
 • een kopie van je identiteitskaart;
 • een bewijs van de inkomsten van de referentiehuurders (1 of 2 personen) :
  • het meest recente aanslagbiljet van elke referentiehuurder (dit kan van een verschillend aanslagjaar zijn);
  • eventueel een bewijs van vervangingsinkomen wegens ziekte, invaliditeit, pensioen of werkloosheid.

BELANGRIJK!

Indien van toepassing : dien volgende bewijsstukken in :

 • een bewijs van omgangsrecht en/of co-ouderschap voor de kinderen die vermeld zijn op het aanvraagformulier;
 • een attest van meer dan 66% invaliditeit van de gezinsleden die over deze invaliditeit beschikken. Dit moet ofwel afgeleverd worden door de FOD van Volksgezondheid ofwel door de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Het bepaalt mee voor welke woningen je in aanmerking komt, en kan je eventueel voor bepaalde, specifiek aan deze handicap aangepaste woningen een voorrangsregeling bieden. Eventueel samen met een geschreven verklaring van een arts dat men geen trappen kan doen;
 • een attest dat je huidige woning onbewoonbaar of onaangepast verklaard werd (voor zover je in dergelijke woning woont).

Om je te kunnen inschrijven hebben wij (indien van toepassing) volgende documenten nodig van iedere meerderjarige die wenst mee te verhuizen :

 • kopie identiteitskaart
 • attest echtscheidingsprocedure
 • attest co-ouderschap/omgangsrecht
 • eigendomsvoorwaarde binnenland
 • eigendomsvoorwaarde buitenland